Marcin Budzewski

Instytut Analiz Rynku Pracy

Marcin Budzewski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) i studia regionalne (Uniwersytet Warszawski). Jest członkiem zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy.

Zarządza projektami i jest ekspertem w projektach z zakresu rynku pracy i edukacji dla polskich i europejskich instytucji. Uczestniczył m.in. w opracowaniu opisów zawodów do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Opracowaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Usług Rozwojowych oraz dla sektora IT, a także Ewaluacji usług doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych.

Uczestniczył jako ekspert metodologiczny w opracowaniu standardów kwalifikacji zawodnych w projekcie INFODORADCA+.

Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, uczestniczy jak mentor w programach mentoringowych.